Wspólnie możemy więcej!

Data publikacji: 2020-11-19

Wspólnie możemy więcej!

To oczywiste i jasne w swoim przekazie stwierdzenie, jest eksponowane niemal we wszystkich materiałach reklamowych i na stronie internetowej Stowarzyszenia

WSPÓLNOTA PRODUCENTÓW ROLNYCH ZIEMI WRZESIŃSKIEJ

W mniej lub bardziej zauważalnej formie jest ono, w rzeczywistości, swego rodzaju „zawołaniem” wszystkich powstałych grup producenckich w naszym kraju.
Bo właśnie u podstaw inicjatyw założycielskich leży ta główna idea i zasadniczy cel łączenia się rolników w grupy – wspólnie możemy więcej.

Działające prężnie, od prawie dwudziestu lat Stowarzyszenie rozpoczynało swoją działalność w latach 1998 – 1999, a początki jego funkcjonowania nie różniły się istotnie od początków innych grup producentów trzody chlewnej.
W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia, obecny kierownik biura, pan Stanisław Kałużny, pracował jako inspektor ds. oceny trzody chlewnej w ówczesnej Okręgowej Stacji Hodowli Zwierząt w Poznaniu. Warto przypomnieć, w tym miejscu, że pierwsze miesiące roku 1998 to okres blokad dróg przez rolników niezadowolonych z braku opłacalności produkcji tuczników i cen żywca wieprzowego. Codzienny kontakt pana Stanisława z hodowcami i producentami trzody chlewnej był, więc okazją, do omawiania bieżących problemów i zastanawiania się nad sposobami ich rozwiązywania. Nade wszystko, zaś znalezienia sposobów przetrwania tych bardzo trudnych, dla hodowców świń, czasów.

W tym też okresie pan Kałużny współpracował z hodowlą pana Marka Śmidowicza, która wówczas była chlewnią zarodową działającą w strukturach Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS. Już wówczas obaj hodowcy – pan Stanisław Kałużny był również hodowcą i producentem loszek w PZHiPTCh, współpracowali z Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego we Wrześni, w osobach kierownika Zespołu pana Ziemowita Jęczkowskiego i pana Pawła Antkowiaka. Odbywające się coraz częściej i w coraz liczniejszym gronie spotkania współpracujących stron powoli, acz systematycznie ukierunkowały zainteresowanych na utworzenie grupy hodowców.

I właśnie jedno z takich spotkań, za sprawą i z pomocą pani Zofii Szalczyk, która wówczas była dyrektorem Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Sielinku, przeobraziło się w spotkanie założycielskie Stowarzyszenia. Potem sprawy potoczyły się już bardzo szybko i 13 maja 1999 roku powstało stowarzyszenie pod nazwą Wspólnota Producentów Rolnych Ziemi Wrzesińskiej.

Dzisiaj, z perspektywy kilkunastu lat wspólnych działań i doświadczeń obaj panowie: Kałużny i Śmidowicz, z nutką nostalgii w głosie, wspominają tamte (pierwsze) lata Ich organizacji.

Jak twierdzi pan Marek, okres nieformalnej działalności grupy, był pod wieloma względami chyba najlepszym okresem w kwestii współpracy pomiędzy hodowcami. Rolnicy nie tylko wspólnie kupowali, po znacznie korzystniejszych cenach środki do produkcji, nie tylko sprzedawali w „lepszej cenie” wyprodukowane w swoich obiektach tuczniki, ale przede wszystkim – uczyli się pracować w grupie.

Wiele z tematów i zagadnień „przerabianych” przez ponad osiemdziesięciu członków Wspólnoty było zazwyczaj sytuacjami bezprecedensowymi. Trzeba było nierzadko „przecierać ścieżki”, a wzorców i sprawdzonych w praktyce metod do naśladowania nie było zbyt wiele. Nade wszystko, trzeba było szybko nauczyć się działać wspólnie i współpracować w grupie.

Innym niezwykle ważnych elementem współpracy była nieustająca potrzeba zdobywania wiedzy. Nie tylko w zakresie funkcjonowania grupy producenckiej, ale również w zakresie hodowli trzody chlewnej, produkcji roślinnej, ekonomiki i opłacalności produkcji oraz sposobów finansowania wspólnych przedsięwzięć. Liderzy Wspólnoty od pierwszych dni działalności, po dzień dzisiejszy organizują systematyczne spotkania szkoleniowe we wszystkich ww. dziedzinach.

Jednym z głównych zadań grupy były i są wspólne zakupy i wspólna sprzedaż. Już w pierwszym roku swej działalności Grupa sprzedała razem ponad 2300 sztuk tuczników, a obecna sprzedaż kształtuje się na poziomie ok. 56 000

Warto tu dodać, że w latach dziewięćdziesiątych stowarzyszenie liczyło ok. 100 członków, a obecnie liczy ono 86 rolników. Przez kilkanaście lat funkcjonowania stowarzyszenia „przewinęło się” przez nią ponad 140 gospodarstw, a w najlepszym (pod względem ilości członków) okresie Wspólnota liczyła ok. 110 rolników.

Zmieniające się realia gospodarcze, dalsze wspólne plany i kolejne pomysły na współpracę spowodowały, iż trzeba było zmienić formę organizacji grupy. W marcu 2008 roku członkowie zawiązali i zarejestrowali grupę producencką pod nazwą

ZRZESZENIE PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ

Od tego czasu grupa posiada swój statut i regulamin. W jej skład wchodzą gospodarstwa produkujące zarówno w tzw. cyklu zamkniętym, jak i otwartym. W chwili powstania Zrzeszenia ok. 90 % hodowców produkowało trzodę chlewną w cyklu zamkniętym. Po kolejnych przeobrażeniach (wg informacji na koniec 2015 roku) 60% produkcji odbywa się w cyklu otwartym, a 40% w cyklu zamkniętym. Cykl otwarty to przede wszystkim tucz w oparciu o prosięta pochodzące z importu. Obecna struktura organizacyjna Zrzeszenia to trzy grupy zajmujące się produkcją trzody chlewnej, działające w gminach Kołaczkowo, Miłosław i Środa oraz Września, a także jedna specjalizująca się w opasie bydła, przede wszystkim mięsnego. Wszystkie grupy posiadają formę spółdzielni.

Jednym z podstawowych kierunków działania Zrzeszenia jest zaopatrywanie członków w środki do produkcji: materiał siewny, nawozy, pasz i inne. A jedną z firm współpracującą z grupą wrzesińską jest Wytwórnia Pasz LIRA z Krzywinia. Firmy współpracują ze sobą od 2009 roku i jest to współpraca wielokierunkowa.

Oprócz zakupu dodatków paszowych, koncentratów (MPU) oraz gotowych pasz dla prosiąt z doskonale znanej i sprawdzonej w praktyce linii prestarterów

PORCUS

firma LIRA proponuje hodowcom wspólne organizowanie i prowadzenie okresowych szkoleń i wykładów z zakresu paszoznawstwa, żywienia i rozrodu zwierząt. Oferuje także szeroko rozumiane doradztwo w zakresie ww. tematów oraz konsultacje z zakresu układania receptur paszowych oraz wykonywania analiz paszowych.

Zrzeszenie, w swojej siedzibie we Wrześni, posiada własne laboratorium paszowe, w którym wykonuje na potrzeby członków analizy produkowanych przez nich zbóż i rzepaku, ale obie firmy nierzadko wspólnie konsultują i interpretują wyniki tych badań.

Grupy producenckie z Wrześni to firma przyjazna i otwarta, nieustannie zapraszająca do swego grona nowych członków. Nie jest to elitarna i zamknięta organizacja, ale wręcz przeciwnie.

Jednak, jak mówi pan Stanisław Kałużny – warunkiem wstąpienia i bycia w grupie jest pozbycie się starych, nie zawsze właściwych przyzwyczajeń i nawyków oraz wniesienie czegoś nowego do grupy. Jednym z głównych kryteriów jest sprzedaż przez grupę określonych ilości produkowanych przez siebie zwierząt, ale oczekiwania grupy to także nowe pomysły i nowe inicjatywy. Jest to oczywiste i zrozumiałe, jeżeli grupa nadal ma się rozwijać, tak jak dotychczas.
Od wielu, bowiem, lat firma notuje stały, kilkunastoprocentowy wzrost produkcji i sprzedaży. Średnio z jednego gospodarstwa sprzedaje się tutaj ponad 1000 tuczników.
Członkowie grupy nie ustają w doskonaleniu swoich „warsztatów pracy”. Jednym z najnowszych sukcesów, którym mogą się pochwalić jest przystąpienie Grupy do Systemu Gwarantowanej Jakości Żywności i uzyskanie Certyfikatu QAFP.

Czyli w grupie nie tylko raźniej, ale i można więcej!

TRZODA CHLEWNA 2/2017 Marek Gasiński


sklep chrupka.pl Strefa dzieci
Strona używa cookies (ciasteczek). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X